Tuesday, March 25, 2008

長江七號

如果大家有睇長江七號便知道7仔可以用盡氣力將他人的生命延續, 我買7仔返黎都係想幫銀子延續生命, 可惜現在只有7仔與波子, 而唔係銀子與波子.........其實7仔樣子可愛(好似銀子呀), 我亦當他是銀子看待, 將他放在抓抓板中層, 我坐o係sofa見住7仔仿似見到銀子平時愛睡時嘅樣子!