Sunday, May 17, 2009

波子牛一

今日波子4歲生日, 我波媽祝佢: 生日快樂, 貓體健康!
既然生日就要搵嘢玩下, 之不過玩都唔駛四腳飛彈起咁攪鬼卦=.=
青蜒都比你嚇親呀, 唔通波子你咁咀挑, 外國貨先玩, 內地貨唔吼??