Sunday, February 05, 2006

Omega 3 的誘惑
有無見過我咁失儀咁舉高一隻腳黎食野呢, 可想而知 Omega 3 即 o云 哩o拿油幾咁吸引!

1 comment:

Christy 媽 said...

波仔,你呀妹食 Omega 3 嘅時候都係失哂儀態㗎,呢隻油真係咁好味?