Friday, July 14, 2006

我被人偷拍呀

2 comments:

大少 said...

攪乜鬼被狗仔隊騷擾咁慘呀?! 我稔都係出名累事喇! 真慘呀細佬!

Christy 媽 said...

哎呀!Christy呢排又係成日"呢"係個窗簾後面,我地果度唔養得寵物,好驚比人見到,睇怕都要貼反光玻璃紙先至得喇!