Wednesday, December 19, 2007

少年貓功夫

無見大家咁耐, 近來我去了大嶼山少林寺修練, 現在學成歸來耍套少年貓功夫你地睇下, 多多指教1 comment:

阿爽 said...

阿銀, 確係耍得兩下喎!!
話時話,你就好啦, 有新玩具玩,條毛毛棒好似好好'返'咁喎! 下次借我試玩下好喎!