Tuesday, January 13, 2009

愛是永恆

他2年前來到這世界, 1年零9個月前到我家, 可惜他的生命好短暫, 當他日漸長大的時候離我而去, 不過我知道他現在生活開心已足夠!! 讓我放聲大叫你一聲............銀子 v.v6 comments:

菲菲 said...

放心,銀子活得很好,也想你跟波子,爸爸一家生活開開心心,不用掛住佢.

Cret Cret & Pa Pa & ToToRo said...

銀子一定喺彩虹橋上面好開心生活緊, 最怕係媽媽對佢有牽掛呀!

Wendy Tso said...

銀子同你地過左佢短暫但幸福快樂既光陰 相信佢都已經好滿足 佢而家一定係好開心同自由自在咁生活緊 放心啦

Carol said...

放心,佢永遠都會係你身邊~~

威簾老豆 said...

同意, 銀子永遠都係你身邊!

splendid said...

Good Blog, I think I want to find me, I will tell my other friends, on all!
aoc power leveling